Solar s.r.o. Metallurgic materials

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (.pdf)

Download


Obchodní podmínky
pro dodávky zboží společnosti “SOLAR”, spol.s.r.o.,, se sídlem Palackého 163,
Jaroměř, PSČ 551 01, IČ 47473584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C, vložce 3216


I. Úvod

1.
Tyto obchodní podmínky jsou vydány společností “SOLAR“ spol.s.r.o., se sídlem Palackého 163, Jaroměř, PSČ 551 01, IČ 47473584, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C, vložce 3216 (dále jen prodávající) ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s tím, aby v případě shodné vůle smluvních stran smlouvy, jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat kupujícímu movitou věc určenou jednotlivě nebo co do druhu a množství (dále jen zboží) a převést na něho vlastnické právo ke zboží a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit kupní cenu (dále jen kupní smlouva), se staly součástí kupních smluv uzavřených mezi smluvními stranami.
2.
Ustanovení těchto obchodních podmínek platí pro práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy, pokud smluvní strany písemně výslovně nevyloučily závaznost těchto, obchodních podmínek, nepřijaly odchylnou úpravu od ustanovení těchto obchodních podmínek anebo pokud existují donucující ustanovení zákona odchylné od těchto obchodních podmínek. Jestliže odchylná úprava ujednaná smluvními stranami, nebo založená zákonem ve vztahu ke kupní smlouvě nabude účinnosti později než tyto obchodní podmínky, platí práva a povinnosti smluvních stran od okamžiku její závaznosti.
3.
Podpis smluvních stran kupní smlouvy na těchto obchodních podmínkách, není-li později smluvními stranami přijata písemnou formou v kupní smlouvě odchylná úprava jejich práv a povinností, je předem učiněným doplňujícím určením obsahu všech kupních smluv, které mezi smluvními stranami vzniknou v době ode dne podpisu těchto obchodních podmínek.

II. Uzavření kupní smlouvy


1.
Před uzavřením kupní smlouvy se strany vzájemným jednáním musí shodnout na jejím celém obsahu. Kupní smlouva se nepovažuje za uzavřenou, dokud smluvní strany bezvýhradně písemně neujednají celý její obsah. Písemná forma kupní smlouvy není nutná v případě osobního odběru zboží kupujícím ve skladu prodávajícího v Jaroměři.
2.
Písemná forma kupní smlouvy je zachována, je-li učiněna elektronickými prostředky. Projevy smluvních stran nemusí být na téže listině. Musí však z nich být zřejmé, že se na jedné straně jedná o projev vůle směřující k uzavření kupní smlouvy, který je dostatečně určitý a vyplývá z něj vůle navrhovatele, aby byl vázán v případě jeho přijetí, a na druhé straně o přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Právní jednání učiněné elektronicky nemusí být podepsáno elektronicky podle zvláštních předpisů, pokud nemá smluvní strana pochybnost, že toto jednání vůči ní učinila druhá smluvní strana.
3.
Z návrhu na uzavření kupní smlouvy (dále jen nabídka) musí být zřejmé, že ten kdo jej činí, má v úmyslu uzavřít kupní smlouvu s osobou, vůči níž nabídku činí. Právní jednání směřující k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným písemným přijetím a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být kupní smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.
4.
Za nabídku se považuje také objednávka a za přijetí nabídky se považuje také potvrzení objednávky. Nabídka je přijata, projeví-li s ní včas vůči navrhovateli souhlas osoba, které je nabídka určena. Pokud je objednávka učiněna telefonicky musí být poté uzavřena kupní smlouvy v písemné formě.
5.
Projev vůle, který obsahuje dodatky, odchylky, výhrady, jsou odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku.
6.
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti, tj. kdy navrhovatel obdrží přijetí nabídky. Mlčení nebo nečinnost neznamenají přijetí nabídky. Ke změně nebo zrušení kupní smlouvy může dojít pouze písemně.
7.
Od kupní smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví kupní smlouva nebo zákon. Znamená-li prodlení smluvní strany podstatné porušení její smluvní povinnosti, je druhá smluvní strana oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, jestliže to oznámí druhé straně v prodlení poté, kdy se o tomto porušení dověděla. Podstatným porušením povinnosti je zejména dodání zboží jiné jakosti, nezaplacení kupní ceny řádně a včas, nedodání zboží v době určené v kupní smlouvě.
8.
Znamená-li prodlení smluvní strany nepodstatné porušení její smluvní povinnosti, může druhá smluvní strana odstoupit od kupní smlouvy v případě, že smluvní strana, která je v prodlení, nesplní svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí k tomu druhá strana poskytne. Jestliže však smluvní strana, která je v prodlení prohlásí, že svůj závazek nesplní, může druhá smluvní strana od kupní smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění nebo před jejím uplynutí.
9.
Podstatnými náležitostmi kupní smlouvy jsou závazek dodat zboží určené jednotlivě nebo co do množství a druhu, závazek převést vlastnické právo ke smluvenému zboží, závazek převzít zboží a zaplatit kupní cenu. Kupní cena musí být v kupní smlouvě ujednána nebo musí být ujednán způsob jejího určení. Dalšími náležitostmi kupní smlouvy, které smluvní strany považují za důležité pro obsah kupní smlouvy, jsou doba dodání zboží, místo dodání zboží a způsob dodání zboží. Písemná kupní není nutná při koupi zboží kupujícím přímo ve skladu prodávajícího v Jaroměři.

III. Množství, jakost


1.
Zboží musí být dodáno v množství a jakosti určeném kupní smlouvou .
2.
Neurčuje-li smlouva jakost zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti, jež se hodí pro účel ujednaný v kupní smlouvě, nebo pokud tento účel v kupní smlouvě ujednán není, pro účel, ke kterému se takové zboží zpravidla užívá.
3.
Neurčuje-li smlouva, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, je prodávající povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je pro takové zboží v obchodním styku obvyklý, nebo způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.

IV. Dodání zboží


1.
Prodávající je povinen a oprávněn dodat zboží kdykoliv v době určené ve smlouvě. Kupující je srozuměn s možností zpoždění dodání zboží oproti dohodnuté dodací době v délce tří dnů. Takto dodané zboží je zbožím řádně dodaným ve smluvené době.
2.
Jestliže má podle kupní smlouvy kupující splnit určité platební povinnosti ještě před dodáním zboží, a kupující je v prodlení s plněním těchto povinností, prodlužuje se o dobu prodlení kupujícího, doba dodání zboží.
3.
Místem dodání zboží je ujednané určité místo.
4.
Není-li v kupní smlouvě ujednáno jinak, je závazek prodávajícího dodat zboží kupujícímu splněn předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě kupujícímu. Při osobním odběru zboží kupujícím ve skladu prodávajícího v Jaroměři pak okamžikem převzetí zboží kupujícím při tomto osobním odběru.

V. Doklady vztahující se ke zboží


1.
Doklady vztahující se ke zboží předá prodávající kupujícímu v době a místě určených v kupní smlouvě, jinak při dodání zboží v místě tohoto dodání.

VI. Nebezpečí škody na zboží


1.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší kupní smlouvu tím, že zboží nepřevezme. Má-li prodávající věc odeslat kupujícímu, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a v tomto okamžiku přechází nebezpečí škody na zboží.

VII. Vady zboží


1.
Zboží má vady, jestliže není dodáno v množství, jakosti a provedení podle kupní smlouvy.
2.
Prodávají bez jakékoliv další zákonné podmínky neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření kupní smlouvy věděl, nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, vědět musel.
3.
Prodávající neodpovídá za vadu, kterou nemá zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Prodávající neodpovídá za jakoukoliv vadu, která vznikne po době uvedené v předchozí větě, jestliže není způsobena porušením jeho povinností.
4.
Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
5.
Je-li dodáním zboží s vadami porušena kupní smlouva podstatným způsobem, může kupující : požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodáním chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad, požadovat odstranění opravou zboží, jestliže jsou vady odstranitelné požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.
6.
Volba mezi nároky uvedenými v bodu 5, čl. VII. náleží kupujícímu, je jestliže o ní podá zprávu prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po něm. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Ukáže-li se, že vady zboží jsou neopravitelné nebo by s jejich opravou byly spojeny nepřiměřené náklady nebo nepodaří-li se prodávajícímu v přiměřené lhůtě odstranit anebo oznámí-li prodávající před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může kupující požadovat dodání náhradního zboží za zboží vadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.
7.
Je-li dodáním zboží s vadami porušena kupní smlouva nepodstatným způsobem, může kupující : buď požadovat odstranění vad dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo požadovat slevu z kupní ceny.
8.
Nedodá-li prodávající chybějící zboží v přiměřené nebo ujednané lhůtě nebo neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené nebo ujednané lhůtě, může kupující požadovat slevu z kupní ceny.
9.
Při dodání náhradního zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby mu kupující vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Náklady spojené s vrácením vyměňovaného zboží hradí prodávající.
10.
Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jestliže vadu včas neoznámil prodávajícímu a v případě skryté vady, neoznámil-li vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od doby dodání zboží.Účinky odstoupení od kupní smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel: to neplatí, jestliže nemožnost vrácení zboží v uvedeném stavu není způsobena jednáním nebo opomenutím kupujícího, nebo jestliže ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží, nebo jestliže před objevením vad kupující zboží nebo jeho část prodal nebo zboží zcela nebo zčásti spotřeboval nebo je pozměnil při obvyklém jeho použití. Pak je kupující povinen vrátit zboží neprodané nebo nespotřebované nebo zboží pozměněné o poskytnout prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z uvedeného použití zboží prospěch.
11.
Kupující je povinen zboží, z jehož vad uplatňuje vůči prodávajícímu nároky, skladovat odděleně od jiného takto druhově určeného zboží, a to až do konečného uspokojení či neuspokojení svých nároků.
12.
Náklady vzniklé prodávajícímu v důsledku kupujícím neoprávněně uplatněného práva z vad nese kupující.

VIII. Kupní cena


1.
Kupní cena nebo jiné peněžité plnění z kupní smlouvy musí být zaplaceny v souladu s kupní smlouvou a zákonem na základě účetního a daňového dokladu (faktury) vystavené oprávněnou smluvní stranou a došlého do dispozice povinné smluvní strany.
2.
Kupní cenu nebo jiné peněžité plnění z kupní smlouvy, není-li ujednáno jinak, platí povinná smluvní strana oprávněné smluvní straně v penězích, v ujednané, případně stanovené měně a době splatnosti.
3.
Kupující není oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv svoji peněžní pohledávku proti peněžité pohledávce prodávajícího z kupní smlouvy. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svoji peněžitou pohledávku z kupní smlouvy nebo ji učinit předmětem zajištění.
4.
Kupující není oprávněn pro případ uplatnění nároků z vad, nároku na náhradu škody nebo smluvní pokutu nesplnit smluvní povinnost zaplacení kupní ceny za dodání zboží, v souvislosti s jehož dodávkou nároky uplatňuje. Nezaplatí-li kupující kupní cenu nebo jiné peněžité plnění z kupní smlouvy řádně a včas, je povinen zaplatit prodávajícímu zákonné úroky z prodlení.
5.
Nevyplývá-li z kupní smlouvy něco jiného, vzniká právo prodávajícího na zaplacení kupní ceny okamžikem dodání zboží.
6.
Náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu, nejsou-li součástí kupní ceny, nese kupující.

IX. Právo a soudní příslušnost


1.
Pro práva a povinnosti účastníků vyplývající z kupní smlouvy platí právo České republiky, v záležitostech výslovně neupravených pak zejména ustanovení občanského zákoníku.
2.
Mají.li účastníci kupní smlouvy sídlo, místo podnikání nebo bydliště na území České republiky, rozhoduje jejich spor z kupní smlouvy příslušný soud se sídlem v České republice.
3.
Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro prodávajícího a všechny kupující.

V Jaroměři, dne 5.12.2014